અમદાવાદ ટ્રાન્સસ્ટેડીયામાં 13દિવસ નવરાત્રીનું આયોજન