ત્રિ-દિવસીય દિવ્ય સત્સંગ જ્ઞાન મહોત્સવ અમદાવાદ 22.07.2019