લાઠી નગરપાલીકા કોઈના મોતને નોતરવાની રાહ જોઈ રહી છે