અમરેલી જિલ્લાના ધારી પંથકમાં ધીમી ધારે વાવણી લાયક વરસાદ