દામનગર સહકારી અગ્રણી હરજીભાઈ નારોલાની અમરેલી જિલ્લા સહકારી સંધના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ તરીકે વરણી