સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં પડ્યો વરસાદ gujarat ma varsad padyo