અમરેલી જીલ્લાના તમામ હોસ્પિટલો અને ખાનગી દવાખાનાઓમાં હડતાલ