રાજુલા: ડોકટરોની સજ્જડ હડતાલઃ સ્વાસ્થ્ય સેવાઓ વેરવિખેર 18-6-2019