લાઠી પ્રાંત અધિકારીની અદ્યક્ષતામા માકેૅટીંગ યાડૅ ખાતે કૃષિ મહોત્સવ યોજાયો.