ગબર ઠાકોરના ઘરે આપણા ઠાકોર સમાજની બેઠક કરવામા આવિ એમા ગબર ઠાકોરે ઠાકોર સમાજ વિશે શુ બોલ્યા