રાજકોટ માં ખુંલે આમ લાંચ લેતા ટ્રાફિક પોલીસની ફિલ્મ ઉતરી ગઈ..આમ આદમી નું સ્ટ્રી ગ ઓપરેશન.. પરિણામ... સસ્પેન્ડ..... સલામ આમ આદમી ની હિંમત ને...