જૂનાગઢમાં બિન સચિવાલયની રદ્દ થવા મુદ્દે વિદ્યાર્થીઓ દ્રારા કલેકટર કચેરી આપ્યું આવેદનપત્ર