AAVA KALAKAYDA NO KADAK VIRODH KARO AAVA KAYDA JOIAE J NAHI NAHITAR SARKAR BADLI NAHO JAGO JANTA JAGO