koi गेर muqallid अहले khabees hadees ke mutabiq pakhana भी nahi kar sakta