લાલ ધોળી મારા માલધારી ની પાઘડી હોજી રે પાઘડીયે મન મારુ મોયું