પાકવિમો એટલે વીમા કંપનીઓ નું તગડી કમાણીનું સૂરક્ષા કવચ જે ખેડૂતોએ અર્જુન બનીને ભેડવું પડશે.