રોયલ ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના (rkts) અમદાવાદ કોન્ફોરન્સ મિટિંગ યોજાણી