horse race in sarmat jamnagar gujrat 2019 rajbha gadhvi sapakru