જામનગર મુકામે કોંગ્રેસ નાં ઉમેદવાર મુળુભાઈ કંડોળીયા નાં સમર્થન માં યોજાયેલી ગ્રુપ મીટીંગ