જામનગર માં લાલવાડી પટેલ સમાજ પાસે નાગ મતી ભવન આવાશ યોજના મકાન મા ભષટાચાર થયો છે એ મકાનમાં રેવાશી ની