જામનગર કોંગ્રેસ માં ફરી આવ્યો ભૂકંપ જામનગર શહેર કોન્ગ્રેશ પ્રમુખ ભાજપ માં જોડાયા