કોંગ્રેસના સ્ટાર પ્રચારક હાર્દિક પટેલ જામનગરમા, ગ્રામ્ય વિસ્તારના ૧૦ થી વધુ ગામોમાં પ્રચાર કરશે..