વરસાદમાં ક્ષતિગ્રસ્ત બની નર્મદા કેનાલ…કચ્છમાં કેનાલના સર્વેનું કામ હાથ ધરાયું …રોજબરોજનું કરાઈ રહ્યુ