ભુજમાં આવેલી હાથીસ્થાન કન્યા શાળા ખાતે પણ અખિલ કચ્છ રાજગોર મહિલા મંડળ અને સરકારી આયુર્વેદિક હોસ્પિટલ