ભુજ : શામજી કૃષ્ણ વર્મા હાઇટ્સ ભુજની મહિલા મંડળ દ્વારા 200 વૃક્ષો વાવવામાં આવ્યા