યક્ષના મેળામાંથી પીયક્કડો પકડાયા…નખત્રાણા પોલીસ દ્વારા કરાઈ ધરપકડ…પાંચ શખ્સો પોલીસના હાથે ઝડપાયા…