અંજારના વીડી પાસે કાર પલટી…બે યુવાનોના અકસ્માતમાં થયા મોત…ખેડોઈથી અંજાર જતી વખતે બન્યો બનાવ…