ભુજ નગરપાલિકા અને એયુ સ્મોલ ફાયનાન્સ બેન્ક દ્વારા રોપા વિતરણ કાર્યક્રમ યોજાયો