દેશમાં જળસંચય પ્રવૃત્તિ અંતર્ગત ગુજરાતમાં કચ્છ જિલ્લાની પસંદગી