સ્ટુડન્ટ યુનિટી ઓફ કચ્છ દવારા કોમર્સ કોલેજ ખાતે જન જાગૃતિ કાર્યક્રમ યોજાયો