કઈ રીતે કચ્છનો જુગારી સુન્દો બન્યો સુંદર શેઠ - પુ સદ. સ્વામી શ્રી નિત્યસ્વરૂપદાસજી