કચ્છ જિલ્લામાં થયેલ ખરીફ વાવેતર અંગે જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી સાથે વાતચીત