ભારત વિકાસ પરિષદ મુન્દ્રા દ્વારા રાષ્ટ્રીય સમૂહ ગાન સ્પર્ધા યોજવામાં આવી