મુન્દ્રા રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ દવારા વિવિધ સોસાયટી,કોમન પ્લોટોમાં વૃક્ષો વાવવામાં આવ્યા