કચ્છ જિલ્લામાં કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ બાદ એસ.ટી.ની સેવાને અસર