ભુજ ખાતે બાળ લગ્ન પ્રતિબંધક અને બાળ સુરક્ષા અંગેનો સેમિનાર યોજાયો