બંધુક ની ટ્રીગર જેવુ રબારી નુ જીગર હોય જીનેશ્વર સાથ પછી કોની એને ફીકર હોય gita rabari newsong status