પોલીસ ની આવક મા૪૦૦ થી ૫૦૦ ટકા નો વધારો !!!!...........પહેલા પતાવટ ના રુપિયા ૫૦ થી૧૦૦ હતા, પરંતુ હવે રુપિયા ૫૦૦ થયા , માનવા મા ન આવે તો આ વિડિયો જોઈ લો.