વિહોતર ગ્રુપ ઓફ બનાસકાંઠા અને રાજસ્થાન હોસ્પીટલના સહયોગથી ડીસામાં ફ્રી સર્વ