બનાસકાંઠા જિલ્લાના દિયોદર તાલુકામાં રાવણા રાજપૂત સમાજ દ્વારા દિયોદર પ્રાથામિક શાળા