વાવાઝોડા અંગે માંડવીમાં તંત્રની તૈયારી અંગે મામલતદાર સાથે મંતવ્ય ન્યૂઝની ખાસ વાતચીત