બનાસકાંઠા : વીહોતર ગ્રુપ ઓફ બનાસકાઠા દ્વારા ફ્રી નીદાન કેમ્પ યોજાયો