બનાસકાંઠા જિલ્લાના દિયોદર સરકારી મૉડન સ્કુલ ખાતે 2019નો ખરીફ કૃષિ મહોત્સવનું