#અમદાવાદ #બ્રેકીંગ ... #અમદાવાદ AMTSની #બસમાં #શોર્ટ #સર્કિટનાં કારણે #લાગી #આગ.. #યુનિવર્સિટી પાસે #બની ઘટના.. #જોકે કોઇ #જાનહાની #નહીં..