માણેકપુરા અલ્પેશજી ઠાકોર નું જોરદાર સ્વાગત કરવામાં આવ્યું ||alpeshji thakor swagat