પાટણ: puc માટે ઉઘાડી લુંટ 20ના બદલે 50 અને ફોર વ્હીલરના 50 ના બદલે 100 રૂપિયા ચાર્જ લેવાય છે