સાંતલપુર:- રોગચાળાની દહેશત હેઠળ જીવતા બરારા ગ્રામજનો