પોરબંદરમાં જલારામ સેવા સમિતિ ધ્વારા ફિઝીયોથેરાપી કેમ્પ યોજાયો 15 09 2019