રંગ છે રાજપૂતાણીને: 2 હજાર રાજપૂત દિકરીઓ રમશે તલવાર રાસ, બનાવશે વિશ્વ રેકોર્ડ