રાજકોટ : શ્રીમાળી સોની મહામંડળની ચૂંટણી, જાગૃત પેનલ સીટી મુલાકાતે 5-9-2019